for latest works and updates please visit 
tugrulsalci ︎
distraktionlab ︎

Recipher 2

2019, Sabancı University and ODTÜ (METU)
Exhibition Design, Identity Design

With the second version of the series, Recipher 2 introduces new works created within the course of Sabancı University VA345 Creative Coding class in 2019. VA345 Creative Coding, which has been taught in Visual Arts and Visual Communication Design Program since 2018, aims to use coding as a tool in artistic creativity by treating coding as a conceptual constituent.

As in the first series, the Recipher 2 exhibition aims to rebuild the bridges that have been forgotten between the present and the past, reaching deep into the vast realms of art. In the second series exhibited presently, the Russian Avant-garde period, known for its proximity to the Futurism Art Movement (which was the theme of the previous exhibition) is closely elaborated. At the beginning of the 20th century, in the light of global political turmoil and rapid industrial developments, The Russian Avant guard gave birth to a series of controversial art movements such as Constructivism, Suprematism and Cubo-futurism in which the artists produced influential interdisciplinary artworks in painting, sculpture, cinema, graphic design, architecture. Among the most important artists of the period are Alexandra Exter, Natalia Goncharova, El Lissitzky, Kazimir Malevich, Vladimir Mayakovsky, Lyubov Popova, Alexandr Rodchenko, Olga Rozanova, Dziga Vertov, Vladimir Tatlin, Wassily Kandinsky and David Burliuk.
Recipher, serisinin ikinci versiyonu “Recipher 2” ile Sabancı Üniversitesi VA345 Yaratıcı Kodlama dersi kapsamında üretilen yeni eserleri izleyicilerle buluşturuyor. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı’nda 2018 yılından bu yana verilmekte olan VA345 Yaratıcı Kodlama dersi, kodlamayı bir kavram olarak benimseyerek bilgisayar ile hesaplamayı yaratıcılıkta bir araç olarak kullanabilmeyi hedeflemektedir.

Recipher 2 sergisi, birinci seride olduğu üzere yine sanatın engin geçmişinin derinliklerine uzanarak bugün ve geçmiş arasında kopmuş köprüleri yeniden inşa etmeyi amaçlamaktadır. Sergilenmekte olunan ikinci seride, birinci sergide tema olarak işlenen Futurizm Sanat Akımına yakınlığı ile bilinen Rus Avant garde dönemi ele alınmıştır. 20. Yüzyılın başında küresel siyasi çalkantıların ve endüstriyel gelişmelerin ışığında yaşanan Rus Avant garde’ı; Konstrüktivizm, Suprematizm, Cubo-futurism gibi belli başlı sanat akımları etkisinde üretilen resim, heykel, sinema, grafik tasarım, mimari gibi birçok farklı disiplinlerarası sanatsal üretimler ile karşımıza çıkmaktadır. Dönemin belli başlı sanatçıları arasında Alexandra Exter, Natalia Goncharova, El Lissitzky, Kazimir Malevich, Vladimir Mayısakovsky, Lyubov Popova, Alexandr Rodchenko, Olga Rozanova, Dziga Vertov, Vladimir Tatlin, Wassily Kandinsky, David Burliuk gibi birçok önemli isim yer almaktadır.Within the scope of the exhibition, the contributing artists made investigative interpretations on the works of the Russian Avant-garde from different angles and perspectives with utilizing the computer codes that they have authentically produced. Occasionally, it is observed that the contents processed in both Suprematism and Constructivism are derived from an abstract consideration of color and form as building blocks of art. This attitude is evident at every opportunity in today's generative arts. From this point of view, Recipher 2 underlines that today's computer art does not emerge from anything, and moreover sheds light on the historical process of generative algorithmic art.

Sergi kapsamında izleyicilere sunulmakta olunan görsel ve işitsel eserlerde, sanatçılar özgün olarak ürettikleri bilgisayar kodları ile dönemin eserlerine günümüzün farklı açılarından yorumlamalarda bulunulmaktadırlar. Gerek Süprematizm olsun gerek Konstrüktivizm’de işlenen içeriklerin renk ve biçimin soyut bir kabul ile ele alınmasından yola çıkılarak elde edildiği görülmektedir. Bu tutum günümüz kendini üreten (jeneratif) sanatlarında bariz bir biçimde her fırsatta karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan incelendiğinde Recipher 2, bugünün bilgisayar sanatının yoktan bir anda ortaya çıkmadığının altını çizmekte ve kendinden üreyen algoritmik sanatın geçmişe dayanan tarihsel sürecine de ışık tutmaktadır.For detailed information and exhibition photos:  https://fass.sabanciuniv.edu/en/recipher-2
© Tuğrul Şalcı 2023